ประโยชน์ของ FoodBox

ข้อแนะนำการใช้ และ คุณสมบัติกล่องบรรจุอาหาร

กล่อง Food Box ทำขึ้นมาเพื่อใช้ทดแทนกล่องโฟม ซึ่งกล่องโฟมมีอันตราย เมื่อโดนความร้อนจะหลั่งสารสไตรรีนทำให้ก่อมะเร็ง

    Cart